இலங்கையில் மின்னஞ்சல் உபயோகப்படுத்துபவர்களுக்கான எச்சரிக்கை

Print lankayarl.com in இலங்கை

இலங்கை மத்தியவங்கி எனும் பெயரில் மோசடியான மின்னஞசல்கள் உங்களுக்கு வந்தால் அதை திறந்து பார்ப்பதை தவிர்க்குமாறு இலங்கை மத்தியவங்கி தெரிவித்துள்ளது.

Notice from Central Bank of Sri Lanka EPF எனும் பெயரில், இலங்கை மத்தியவங்கியின் ஊழியர் சேமலாப நிதி திணைக்களத்தின் முகவரியிட்டு, போலியான முறையில் நாட்டின் நிதி நிறுவனங்களை இலக்குவைத்து இவ்வாறான மின்னஞசல்கள் அனுப்பப்படுகின்றமை குறிப்பிட தக்கது.